Vi på NS MUR AB är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker.

Att trivas och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga rbetet.

Varje medarbetare ska följa gällande regler, instruktioner och rutiner i det dagliga arbetet och visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det är viktigt för var och en att vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön.
Åtgärder skall därefter vidtas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Inför varje ny projekt skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samarbete med de anställda.

Kvalitet innebär för oss att våra kunder och vår övriga omgivning blir nöjda med våra utförda arbeten samt att ställda krav och tidsramar uppfylls.
För att åstadkomma detta fordras ett engagerat miljöansvar, en god arbetsmiljö samt en sund ekonomisk utveckling.

Företagets arbetspolicy ska bidra till att skapa goda relationer i alla led samt utveckla företaget till en kompetent partner med gott renommé.
Kvalitets- och miljöarbetet skall vara långsiktigt och omfattar all verksamhet i NS MUR AB.ns mur safety